Over Hulpverlening

Thuislozen hebben vaak verscheidene problematieken, en ze kunnen op verschillende diensten terecht. De ene dienst kan de thuisloze beter begeleiden voor het ene probleem dan voor het andere.

De zorg voor de thuislozen kent een hele evolutie. Eind jaren tachtig werd door de Vereniging Der Vlaamse Onthaalhuizen (VDVO) de kleinschaligheid in begeleiding voorop gezet. Thuisloosheid viel vanaf nu onder de bevoegdheid van de minister van welzijn. De nieuwe prioriteit was een kwalitatieve hulpverlening op maat waarin de thuisloze medemens centraal stond. Dit creëerde een grote dynamiek in de sector en verschillende werksoorten kregen duidelijker vorm. Er werd ingegaan op nieuwe noden of veranderende maatschappelijke situaties.
Er was een voortdurende maatschappelijke aandacht voor een verbetering van de leefomstandigheden van de thuislozen. (Vb: De ondraaglijke lichtheid van het bestaansminimum, ontstaan van beschut wonen en begeleid zelfstandig wonen, straathoekwerk e.a.).
De diensten moeten meer aanbodgericht, emancipatorisch en respectvol staan tegenover de vraag van de cliënt.

Uit al die maatschappelijke en beleidsveranderingen bleek dat het C.A.W. nu een heel belangrijke instantie bij het ondersteunen van Thuisloze personen.
Er zijn nog andere instanties waar de thuisloze terecht kan. Meer info vindt je bij Contextualiseren: Hulpverleningsinstanties.

Knelpunten voor een zorg op maat aan thuislozen:

1) Te weinig expliciete aandacht voor deskundigheidsbevordering en kwaliteitsbewaking
2) Problemen met erkenning en subsidiëring van de sector
3) De diversiteit van de doelgroep
4) Het toenemende complexe karakter van hun problematiek met steeds weer nieuwe noden
5) Gebrekkige continuïteit

! Er is een grote dynamiek binnen de thuislozenzorg om het aanbod steeds weer aan te passen aan de nieuwe noden van de hulpvragers. !

BRONNEN
CAW ARCHIPEL,http://www.archipel.be/LinkClick.aspx?link=doc%2FPleidooi+Thuislozenzorg.doc&tabid=3007&mid=4668, Brussle

STEUNPUNT ALGEMEEN WELZIJNSWERK, http://www.steunpunt.be/xcms/lang__nl-BE/4904/default.aspx, Berchem

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License