Lijst Met Specialisten

Lijst Met Specialisten

Emmy Louage*

—> dit zijn de drie auteurs die mijn artikel hebben geschreven. Ik vond meer over hen op de site Steunpunt algemeen welzijnswerk

Blow Helen
Ze is stafmedewerkster van Het Steunpunt voor Algemeen Welzijnswerk. Ze staat in voor De publiciteit en communicatie, studiedagen en evenementen en het project: "Herankering van thuislozen"

Van Menxel Gerard
Hij is stafmedewerken bij het Steunpunt voor Algemeen Welzijnswerk. Hij staat in voor Onderzoek en databeheer, kennisverwerking en clientregistratie met de volgende onderzoeksdomeinen: armoede, sociale uitsluiting en welzijn.

De Groof Kris
Ook zij is stafmedewerker van het steunpunt algemeen welzijnswerk. Ze bekommert zich over het sector en kwaliteitsbeleid van intrafamiliaal gewel, de systematiek van de psychosociale begeleiding en beleidsontwikkeling van gezinnen en relaties.

De vragen die ik aan hen wil zeggen zijn:

aan Helen Blow: " Hoe pak je het proces van herankering aan bij thuislozen?"
aan Gerard Van Menxel: " Waar verzamel je alle cijfermatige info over thuislozen? Is er geen sprake van een dark- number onderzoek?"


Tom Persyn

Mijn artikel 'maatzorg in de thuislozenzorg' werd geschreven door Tine VAN REGENMORTEL

Tine Van Regenmortel is psychologe en projectleider 'Zorg voor maatschappelijk achterstelling', sector sociaal en economisch beleid van het H.I.VA.

Van Regenmortel verwijst in haar artikel naar een kwaliteitsdecreet, opgesteld door Krols N.

In het artikel wordt ook geschreven over een onderzoek dat handelt over 'Maatzorg in de thuislozenzorg. Een proces van herankering'
Dit kwam tot stand door 3 specialisten:

Demeyer B.
Princen M. en
Van Regenmortel T.


Lisa Meulenbergs

Mijn artikel "Naar een integrale hulpverlening ook aan thuislozen" werd geschreven door Gerard Van Menxel.

Gerard Van Menxel is stafmedewerker bij de cel onderzoek, cliëntregistratie en databeheer van het Steunpunt voor Algemeen Welzijnswerk. Zijn onderzoeksdomeinen zijn armoede, sociale uitsluiting en welzijn.

Dit artikel kwam tot stand door:
Nuy, M.
Heydendael, P.
Demeyer, B.
Lescrauwwaet, D.
Voeten, T.
Neirinckx, P.M.
Van Regenmortel, T.
Daly, M.
Van De Ven, I.
De Clecrq
Gaublomme, J.
Fret, L.
Steenssens, K.


Marieke Thielemans

Mijn artikel ‘Verzipping van de thuisloosheid?’ werd geschreven door Ludo Fret.
Ludo Fret is hoofdredacteur van ALERT.

Het redactiesecretariaat van ALERT bestaat uit: Ludo Fret (hoofd- en eindredactie), Peter Goris (eindredactie), Gaby Goris (redactiesecretariaat) en Jacques Delboo (opmaak). Het redactiesecretariaat staat in voor de coördinatie, de eindredactie en de praktische organisatie van debatten van ALERT.

Dit artikel kwam tot stand door:

Gaublomme J.
Van Menxel G.
Van Regenmortel T
Demeyer B.
Vandebempt B.
Van Damme B.
De sociale biografieën van thuislozen zijn getoetst aan de institutionele en maatschappelijke realiteit, Lannoo Campus, Leuven.


Frie Gerard

Mijn artikel 'Zonder Thuis' werd geschreven door Tine VAN REGENMORTEL en BARBARA DEMEYER
ze zijn beide projectleider aan het HIVA(KU Leuven)

verwijzingen naar het artikel:

Kerkhofs R.&Van Regenmortel T.(2005), versterkend werken door nieuwe vormen van liaisosn. Methodiekontwikkeling voor de bevordering van de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg voor personen die in armoed eleven, HIVA-KU Leuven, 295p.

Van Regenmortel T., DemeyerB, Van Damme B. (2006), zonder thuis. Sociale biografieën van thuislozen getoest aan de instititionele en maatschappelijke realiteit, Lannoo Campus, Leuven,320p


Judith Maertens

"Biografieën van Thuislozen" werd geschreven door Tine Van Regenmortel en Barbara Demeyer, beiden werkzaam in de K.U. Leuven, Van Regenmortel is doctor in de psychologische wetenschappen en professor in de Master Sociaal Werk aan de Faculteit Sociale Wetenschappen aldaar. Demeyer is projectleider en senior wetenschappelijk medewerker.
Maar dit artikel kwam niet alleen door hen tot stand, ook door Vandenbempt K., Van Damme B. en Kerkhofs R. Ook Judith Wolf, een Nederlandse onderzoekster kreeg navolging door Van Regemortel en Demeyer

Mijn artikel komt uit Alert,tijdschrift voor zorg en sociale politiek, jaargang 32 - 2006 - nr 3.

Verwijzingen binnen dit artikel zijn;
- Kerkhofs R. & Van Regenmortel T. (2005), Versterkend werken door nieuwe vormen van liaisons. Methodiekontwikkeling voor de bevordering van de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg voor personen die in armode leven, HIKA-K.U. Leuven, Leuven, 295p.
- Van Regenmortel T., Demeyer B., Vandenbempt K.& Van Damme B. (2006), Zonder (t)huis. Sociale biografieën van thuislozen getoetst aan de institutionele en maatschappelijke realiteit, Lannoo, Campus, Leuven, 320p.


Emmelien Cocquyt

Mijn artikel “Zorg voor verslaafde dak – en thuislozen in Utrecht” werd geschreven door Sonja van Rooijen en Dorinda Maas.

Sonja van Rooijen is sociaal wetenschapper en werkt bij het Trimbos-instituut voor het programma Reïntegratie. Tevens is zij verbonden aan het Kenniscentrum Rehabilitatie en werkt zij als hoofdredacteur voor het Tijdschrift voor Rehabilitatie, voorheen Passage.
Dorinda Maas is beleids – en communicatiemedewerker bij de SBWU (= Stichting Beschermde Woonvormen Utrecht).

Het artikel kwam niet alleen tot stand door Sonja van Rooijen en Dorinda Maas, maar ook door:
Henskens, R.
Plooy, A.

Verwijzing in het artikel:
Maas, D. Instroom en uitstroom binnen de divisie OGGZ. Derde termijnrapportage januari 2005 – december 2005. Utrecht: SBWU


Rien Foulon

Mijn artikel werd geschreven door Danny Lecrauwaet.
Danny Lecrauwaet is stafmedewerker thuislozenzorg bij het Steunpunt voor Algemeen Welzijnswerk.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License