Hulpverleningsinstanties

Hier zijn enkele instanties waar thuisloze personen terecht kunnen.

C.A.W. (EMMY LOUAGE)

Korte beschrijving van de dienst:
Centrum Algemeen Welzijnswerk is een heel laagdrempelige dienst. Je kan er terecht met problemen en vragen over relaties, persoonlijke problemen, financiële of materiële problemen en criminaliteit.
De hulpverleners ondersteunen in de 1e plaats de mogelijkheden van de mensen met hulp van eventuele omgevingsnetwerk. Het CAW ondersteunt door mensen sterker te maken en hen hun basisrechten zelf te laten realiseren.
Het CAW helpt met informatie, advies, opvang, praktische hulp, crisishulp en begeleiding.
Samen die vraag verduidelijken is vaak al een eerste stap naar een oplossing. Na één of meer onthaalcontacten kan het CAW verdere hulp bieden met een ambulante psychosociale begeleiding, een begeleiding in een opvangcentrum of vluchthuis. Het CAW kan ook bemiddelen in conflictsituaties zoals een scheiding.
Meer info vindt u op C.A.W..

Volgens het tekstkritiekmodel:
Op de site staat betrouwbare informatie. Het geeft duidelijk weer wat een C.A.W. is en waar personen terecht kunnen.
www.caw.be wordt door Steunpunt Algemeen Welzijnswerk georganiseerd. Zij hebben de auteursrechten over alle informatie die op de site staat.
De site wordt gehost door HolonCom Xtrasite CMS. Het is een systeem dat informatie ordent en beheerd in u plaats.
Op de site wordt niet naar bronnen verwezen.
Er worden wel enkele getuigenissen gegeven door personen die met een C.A.W. in contact kwamen. Ook staan er links op de site naar documenten, andere projecten van het C.A.W zoals vb: JAC, de adressen van de C.A.W.’s in Vlaanderen en Brussel.
De informatie wordt duidelijk en toegankelijk verwoordt. Als je info nodig hebt over een C.A.W. vindt je er genoeg op de site. De auteur is duidelijk objectief en stelt de instantie gewoon voor. Maar de getuigenissen van personen die met een C.A.W. in contact kwamen geeft er een subjectieve touch aan.
Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk is het ondersteunings - en expertisecentrum voor het algemeen welzijnswerk. De C.A.W.’s behoren tot het werkveld: Algemeen welzijnswerk. Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk kent de C.A.W.’s en de regelgeving in het Algemeen welzijnswerk. Het is een betrouwbare instantie die duidelijk weergeeft wat een C.A.W. is en wat er bij komt te kijken.POVERELLO (JUDITH MAERTENS)
WORDDOCUMENT

Wat?
Poverello vzw, een onthaal voor dak- en thuislozen, gesticht in de Brusselse Marollenbuurt. Door goedkoop voedsel ter beschikking te stellen aan diegenen die het nodig hadden, probeerde Jan Vermeire, de stichter van Poverello, de ellende in de Marollen te verlichten. Intussen is Poverello uitgegroeid tot een organisatie met veertien vestigingen, verspreid over gans België (er is onder andere ook een vestiging in Kortrijk)
Poverello staat volledig los van officiële instanties. Er wordt geen enkel beroep gedaan op subsidies. Hierdoor kunnen zij een heel eigen manier van werken hanteren, die door de stichter als vitaal werd geacht. Aan de deur van het Poverello-huis staat er namelijk niemand om naam, financiële situatie of andere gegevens te vragen. Dit in tegenstelling met vele andere diensten, waar men eerst vele vragen moet beantwoorden alvorens men hulp krijgt. Bij Poverello kunnen mensen tot rust komen. Afhankelijk van de vestiging kan men er terecht voor een warme maaltijd, een overnachting of gewoon een babbel. Honderden vrijwilligers staan zowat dagelijks klaar om mensen die behoeftig zijn op te vangen.

Beschrijving website via tekstkritiekmodel
HERSTELLINGSKRITIEK
Geen specifieke informatiebronnen weergegeven, enkel het eindwerk van een meisje die als onderwerp armoede had gekozen, en op die manier Poverello ook een groot stuk toelicht. Alle video’s / foto’s komen in hun oorspronkelijke versie voor en zijn niet gemanipuleerd

OORSPRONGSKRITIEK
De informatie die op deze site staat is betrouwbaar en controleerbaar, daar het de site is gemaakt door iemand van de organisatie zelf is er geen vernoeming van een specifieke “maker” van de site. Er wordt maar een bron weergegeven op de site, en dat is een eindwerk van een meisje, over armoede, die heel veel aandacht heeft besteed aan Poverello als organisatie en aan de werking ervan. Bij het gebruik van deze bron wordt er een heel duidelijke bronvermelding bij gezet.

INTERPRETATIEKRITIEK
De informatie wordt redelijk voorgesteld; overzichtelijk, duidelijk, gestructureerd. Op de sites wordt niet echt gepraat over pro’s en contra’s; aangezien het een site is van de voorziening zelf worden enkel de pro’s voorgesteld. Kritieken van de “tegenpartij” is ook hier niet echt te vinden. Een organisatie gaat over zichzelf wel geen kritieken publiceren. Het gaat ook niet om het gebruiken van standpunten, meningen, aangezien alleen de feiten weergegeven worden.

BEVOEGDHEIDSKRITIEK
De auteur van de site is op die manier bij de organisatie betrokken als medewerker of verantwoordelijke voor ICT. Aangezien de auteur een medewerker is van Poverello zal hij heel nauw betrokken zijn met de problematieken die bij de organisatie (veel) aan bod komen. Of de auteur kan rapporteren met inzicht en voorkennis en of hij een deskundige is is niet duidelijk weergegeven; de informatie die op de site aanwezig is zal ook wel aangegeven worden door derden, andere medewerkers binnen de organisatie.

RECHTZINNIGHEIDSKRITIEK
Het lijkt me niet waarschijnlijk dat iemand die een site maakt voor en ter “promotie” van een organisatie, gegevens achterhoudt.

Site Poverello


OCMW(= Openbaar Centra voor Maatschappelijk Welzijn)
(LISA MEULENBERGS)

Het OCMW is een openbare instantie per gemeente in België, een 1e lijnsdienst.

Het OCMW verstrekt diensten aan kansarmen, zorg aan ouderen (het OCMW beheert o.a. bejaardentehuizen, RVT (rust en verzorgingstehuizen) serviceflats) en ook psychische hulp aan de inwoners. Elk OCMW wordt bestuurd door een Raad voor Maatschappelijk Welzijn, bestaande uit negen tot vijftien leden naargelang de grootte van de gemeente of stad.

De taak van het OCMW varieert van preventie over hulpverlening naar curatieve hulpverlening. Materiële hulp (schulden, leefloon, budgetbegeleiding, beheer, tewerkstelling, natura vb. kledij, voedsel…), Info & Advies, Psychologische hulp en geneeskundige hulp.

Het OCMW bedeelt ook warme maaltijden, organiseert poetshulp en/ of gezins- en bejaardenhulp.


C.C.V.(= Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) (MARIEKE THIELEMANS)

Het CCV is hét centrum dat kennis en samenhangende instrumenten ontwikkelt en implementeert om de maatschappelijke veiligheid te vergroten. Het CCV stimuleert de samenwerking tussen publieke en private organisaties en vormt een schakel tussen beleid en praktijk.

Probleemstelling:
Een zorglocatie voor daklozen is een noodzakelijke stedelijke voorziening. De voorziening mag de veiligheid, het leefklimaat en de ontwikkelingsmogelijkheden van de directe omgeving niet schaden. Het convenant is geschreven vanuit het perspectief van de bewoners, de ondernemers en de bezoekers van de wijk.

Aanpak:
Alle partijen onderkennen dat het huisvesten van een locatie voor daklozen voor de betrokken stadswijk een belasting betekent. Zij hechten er daarom waarde aan om al bij de besluitvorming over de locatiekeuze hun inspanningsverplichtingen en beoogde resultaten vast te leggen ten aanzien van flankerende maatregelen.
In hoofdlijnen uitgedrukt, gaat het om:
• Het al bij de start scheppen van waarborgen voor de staat van onderhoud, de openbare orde, de veiligheid en de veiligheidsbeleving in de wijk.
• Het vanaf de start handhaven van een goed woon-, werk- en bezoekersklimaat in de wijk en het verbinden van adequate zorg voor daklozen met de ontwikkeling van de woon-, werk- en recreatiefuncties van de wijk.
• Het organiseren van een sluitende en transparante keten van dienstverlening, zowel aan de daklozen als aan de bewoners en bezoekers van de wijk wiens draagkracht nodig is.
• Het vroegtijdig en preventief vastleggen van de ruimte waarbinnen oplossingen gezocht zullen worden wanneer zich thans nog niet voorzienbare problemen voordoen en het uitsluiten van onduidelijkheid over wie wat moet doen.

Volgens het tekstkritiekmodel:
1. HERSTELLINGSKRITIEK
Er zijn geen specifieke informatiebronnen weergegeven, en er is ook geen beeldmateriaal te vinden op de site.

2. OORSPRONGSKRITIEK
De site is gemaakt door iemand van de organisatie zelf. Er wordt dus niets verwezen naar een specifiek persoon. Er staan nergens verwijzingen aar bepaalde bronnen. Er worden wel telkens specifieke datums vermeld. Er staan wel linken naar jaarverslagen en dergelijke.

3. INTERPRETATIEKRITIEK
Er worden correcte feiten en argumenten weergeven. De site geeft vooral oplossing voor problemen weer. Daarin staan dus ook pro’s en contra’s. Zo wordt duidelijk waar er veel aandacht/hulp moet aan besteed worden. De auteur zorgt ook voor een goede structuur, alles is mooi per onderwerp opgedeeld. Kritieken worden niet gepubliceerd denk ik. Het is een site die vooral feiten weergeeft, en geen subjectieve argumenten. Er wordt dus nooit een zinsbouw als ‘Ik vind…’ ‘Mijn mening is…’ gebruikt.

4. BEVOEGDHEIDSKRITIEK
Er is nergens informatie te vinden over de auteur zelf, alleen maar over de organisatie. Dat wil dus zeggen dat de auteur waarschijnlijk een medewerker is van de organisatie. Hij zal dan wel voldoende betrouwelijke informatie hebben over het onderwerp.

5. RECHTZINNINGHEIDSKRITIEK
Ik denk dat dat de auteur zoveel mogelijk gegevens weergeeft, om te tonen aan het publiek wat de organisatie zo allemaal doet. Zonder deze informatie zou men niet weten wat de organisatie te bieden heeft, en dit kan alleen maar negatief zijn voor de organisatie.

Bron:
Site CCV


BBB (Bed Bad Brood) (TOM PERSYN)

WAT?

De laagdrempelige opvang Bed Bad Brood in Roeselare biedt sinds maart 2005 kortdurende crisisopvang aan meerderjarige thuislozen met een verslavings- of psychiatrische problematiek. Bed Bad Brood is de klok rond bereikbaar en er is slechts een beperkt intakegesprek nodig. De opvang is gratis en er moet een minimum aan regels nageleefd worden. De meeste thuislozen in de opvang zijn verslaafd aan harddrugs of alcohol, anderen hebben een chronisch psychiatrisch probleem. De combinatie van beide komt vaak voor. Als cliënten op zoek zijn naar permanente huisvesting, dan bedoelen ze daar vaak residentiële opvang mee. Al sinds de start van het project blijft een groot deel van de cliënten na een verblijf in het huis zonder vaste verblijfplaats. Daaruit blijkt dat het moeilijk is om in de korte periode van drie dagen tot een langdurige oplossing te komen. Een bepaalde groep cliënten heeft geen vraag naar een vaste verblijfplaats, maar zocht in het huis alleen een rustpunt tijdens een crisis.

Beschrijving website via tekstkritiekmodel
HERSTELLINGSKRITIEK
De website staat vol met getuigenissen, deze mensen vormen dus de informatiebronnen. Er worden geen video’s gebruikt maar wel foto’s. Deze foto’s zijn zeker en vast niet gemanipuleerd maar geven duidelijk de werkelijkheid weer.

OORSPRONGSKRITIEK
De informatie die we verkrijgen via deze site is betrouwbaar en zeker controleerbaar. Want na ieder stuk wordt vermeld van waar de informatie werd gehaald. Dit kan je dan dus ook gaan controleren.
Er zijn heel veel bronnen wat de betrouwbaarheid dus zeker verhoogd.
Ook de namen van de mensen die een getuigenis hebben afgelegd worden vermeld.

INTERPRETATIEKRITIEK
De site is mooi gestructureerd met duidelijke titels en ondertitels.
Elke getuigenis verteld iets meer over de pro’s en contra’s van deze mensen. Er wordt ook telkens duidelijk vermeld dat je je eigen mening kan geven op een welbepaalde site.

BEVOEGDHEIDSKRITIEK
De auteur is zeker geen betrokken partij. Daarom haalt hij er andere mensen bij om iets meer te vertellen over het onderwerp. Zelf stelt hij de vragen en op die manier wil hij meer te weten komen over het onderwerp.

RECHTZINNIGHEIDSKRITIEK
De auteur wil ons zeker niet misleiden. Het bewijs hiervan is dat hij personen die er verstand van hebben laat spreken. Het enige wat hij kan doen is het verdoezelen of veranderen van uitspraken van getuigen maar dit blijkt mij onwaarschijnlijk.

BRON:

PDF Thuisloosheid dossier


RIBW (Emmelien Cocquyt)

Ik heb gekozen om meer info te zoeken over de RIBW. Aangezien mijn artikel geschreven werd door Nederlanders, heb ik ook een Nederlandse organisatie opgezocht.

—> Beschrijving van RIBW (= regionale instelling voor beschermd wonen):

Wat?

De RIBW K/AM zorgt ervoor dat mensen met uiteenlopende psychiatrische en psychosociale problemen zo veel mogelijk in de maatschappij kunnen wonen, functioneren en participeren, uitgaande van hun eigen wensen en mogelijkheden.

De RIBW doet dit door het bieden van:
• een thuis in een beschermende woonomgeving
• begeleiding bij psychische problemen en herstel
• ondersteuning bij functioneren en participeren in de samenleving
• maatschappelijke opvang en dienstverlening

Zorgvarianten:

De zorg kan bestaan uit de volgende (AWBZ-) functies en wordt per cliënt geïndiceerd door het RIO (Regionaal Indicatie Orgaan):
AWBZ-functies van de RIBW K/AM

• Activerende begeleiding: gericht op omgaan met psychiatrische problematiek en verzelfstandiging

• Ondersteunende begeleiding: begeleiding bij dagelijks en maatschappelijk functioneren

• Verpleging (in beperkte mate): Verpleegkundige handelingen als injecteren, wondverzorging

• Huishoudelijke verzorging: hulp/overname van huishoudelijke taken in verband met onvermogen

• Persoonlijke verzorging: hulp/overname lichaamsgebonden zorg in verband met onvermogen

Zorgfuncties:

De RIBW biedt dus geen behandeling; hiervoor gaan onze cliënten meestal naar De Geestgronden of GGZ Dijk & Duin. Over afstemming van zorg en behandeling is regelmatig contact. Onze zorgproducten bestaan uit verschillende combinaties van huisvestingsmogelijkheden en zorgfuncties.

Er zijn vier hoofdgroepen:

• Beschermd wonen: begeleiding met verblijf, personeel 24 uur per dag beschikbaar

• Begeleid zelfstandig wonen; zelfstandige huisvesting met begeleiding aan huis

• Beschermd wonen plus: begeleiding met verblijf, 24 uur aanwezigheid, plus mogelijkheden voor persoonlijke en huishoudelijke verzorging, verpleging en dagactiviteiten

• Begeleiding via het Persoons Gebonden Budget

—> Tekstkritiekmodel

• Herstellingskritiek:
Er worden geen specifieke informatiebronnen weergegeven. Alle foto’s komen in hun oorspronkelijke versie voor en zijn niet gemanipuleerd.

• Oorsprongskritiek:
De site is gecreëerd door de organisatie zelf. Op de site worden er dus ook geen verwijzingen gemaakt naar bepaalde bronnen of personen.

• Interpretatiekritiek:
De informatie op de site wordt heel duidelijk en gestructureerd weergegeven. De organisatie wordt op allerlei vlakken zo goed mogelijk voorgesteld aan de lezer, er is dus ook geen sprake van pro’s en contra’s en bepaalde kritieken over de organisatie. De tekst is heel zakelijk en objectief en er zijn geen eigen meningen terug te vinden.

• Bevoegdheidskritiek:
De site handelt enkel over de organisatie zelf en er wordt nergens info gevonden over de auteur. Wellicht zal de auteur een medewerker zijn van de organisatie en bijgevolg goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in RIBW.

• Rechtzinnigheidskritiek:
Ik denk niet dat de auteur op deze site de bedoeling had om te liegen of informatie achter te houden. Het is in het belang van de organisatie om zoveel mogelijk info prijs te geven aan de lezer, zodat men goed weet wat er zoal gebeurt in een RIBW, waar het gelegen is, …

Dak- en thuislozen in eigen gemeente of stad Frie Gerard

Wat houdt het product in?
Opvang van en uitkering aan dak- en thuislozen.
De uitkeringen voor dak- en thuislozen worden geregeld door de gemeente Leiden, die fungeert als centrumgemeente voor de regio.
Als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, kunt u daar een aanvraag indienen voor een uitkering.

Levering.
Bijstandsuitkering:
Via de Sociale Dienst in Leiden, Langebrug 60.
Correspondentieadres: Postbus 9102, 2300 PC Leiden.
Telefoon: 071 5167474.
Klik hier voor de website.

Gang van zaken:
Dak- en thuislozen kunnen zich onder bepaalde omstandigheden inschrijven op het adres van de dagopvang, De Bakkerij, Oude Rijn 44 in Leiden. Telefoon 071 5128429.
Wanneer De Bakkerij toestemming geeft voor deze inschrijving kan op basis van dit adres een uitkering worden aangevraagd bij Sociale Zaken in Leiden.
Hier moet u verschijnen met een geldig legitimatiebewijs: u krijgt dan een gespreksbevestiging en een aanvraagformulier mee. Ongeveer een week later krijgt u een afspraak met een intakeconsulent.
Bij broodnood kan een voorschot verstrekt worden.

Opvang:
De opvang van dak- en thuislozen wordt geregeld via de Stichting De Binnenvest. Deze organisatie biedt dagopvang, nachtopvang, crisisopvang, sociaal pension en begeleid wonen. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting De Binnenvest: www.debinnenvest.nl. Het kantoor van de Stichting De Binnenvest is gevestigd op de Pelikaanstraat 5, 2312 DW in Leiden.
Telefoon 071 5146105.

Crisisopvangcentrum:
Rembrandstraat 12, Leiden.
Telefoon 071 5133549.

Dienstencentrum voor dak- en thuislozen (De Bakkerij):
Oude Rijn 44b, Leiden.
Telefoon 071 5128429.

Resultaat.
Verkrijgen van een bijstandsuitkering en/of opvang door een dak- en thuisloze.

Meer informatie bij:
Gemeente Leiden of Stichting De Binnenvest (zie bij levering).

Gerelateerde producten.
Bijstandsuitkering WWB

BRON:
[http://www.katwijk.nl]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License